خلوت غریبانه

وخدا یکی بود و جز خدا دیگر کسی نبود

خرداد 89
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
7 پست
آذر 88
8 پست